Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

(VERSIE 20 APRIL 2022)

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle opleidingen die worden verzorgd door Dé Mediatoropleiders bv., gevestigd te 2514 AB Den Haag, aan de Koninginnegracht 22 B en ingeschreven in het handelsregister te Den Haag onder nummer: 68275994, hierna te noemen ‘Dé Mediatoropleiders’.
Inschrijving:

a) Inschrijving voor de opleidingen of nascholing activiteiten, welke worden verzorgd door Dé Mediatoropleiders of door haar aan te wijzen derden, geschiedt in volgorde van aanmelding en kan online plaatsvinden via de website www.demediatoropleiders.nl of schriftelijk middels een aanmeldingsformulier dat door de opdrachtgever, hierna te noemen student, wordt ingevuld en ondertekend en vervolgens per post, e-mail of per fax wordt geretourneerd. Ook elektronisch verzonden inschrijfformulieren gelden als rechtsgeldig bewijs van inschrijving en opdracht aan Dé Mediatoropleiders tot het volgen van een opleiding en/of training. Het door Dé Mediatoropleiders overlegde exemplaar is hierbij bindend.

b) Inschrijvingen c.q. opdrachten tot het geven van opleidingen of trainingen, welke plaatsvinden aan bedrijven of instellingen aan Dé Mediatoropleiders al dan niet op basis van een door Dé Mediatoropleiders uitgebrachte offerte worden eveneens geacht een opleidingsovereenkomst te zijn waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In dit geval dient in deze voorwaarden voor ‘student’ eveneens het woord ‘bedrijf of instelling’ gelezen te worden. De tenaamstelling en datum van ondertekening op de bevestiging c.q. offerte is hierin bepalend.

c) De opleidingsovereenkomst komt tot stand wanneer de inschrijving door de student door Dé Mediatoropleiders aan de student is bevestigd. Bij bepaalde opleidingen, zoals de opleiding tot de door de Mediatorsfederatie Nederland geaccrediteerde basisopleiding Mediator’ zal vooraf een intakegesprek plaatsvinden op basis waarvan Dé Mediatoropleiders beoordeelt of de student geschikt is en de aspiratie heeft om de opleiding succesvol te volgen. In goed overleg wordt dan gemotiveerd een advies aan de student gegeven. Het is Dé Mediatoropleiders toegestaan om een student te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Kosten:

a) De kosten van de opleiding en eventuele additionele diensten, kunnen worden voldaan op een door Dé Mediatoropleiders aan te geven bankrekeningnummer door zowel de student als door een door de student aan te wijzen derde.

b) Indien de aanmelding voor een opleiding binnen 30 dagen voorafgaand aan de opleiding wordt gedaan en geaccepteerd door Dé Mediatoropleiders, dan dienen de opleidingskosten direct te worden voldaan.

c) Indien de student of door hem aangewezen derde niet tijdig betaalt, dan wordt de student geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de student zonder nadere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

d) Gebruik van alle additionele diensten die niet op de website www.demediatoropleiders.nl en/of in de opleidingsovereenkomst en/of op de factuur van Dé Mediatoropleiders staan vermeld, zijn voor eigen rekening van de student. Deze is zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen over hetgeen hij zelf dient af te rekenen en kan hiervoor Dé Mediatoropleiders nimmer aansprakelijk houden.

e) Dé Mediatoropleiders behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen of te herzien. Prijswijzigingen van opleidingen zullen 30 dagen voor aanvang schriftelijk worden meegedeeld. Na deze termijn kunnen geen prijsverhogingen van opleidingen meer worden doorgevoerd.

f) Prijswijzigingen van diensten, zoals examentrainingen, en de kosten van examens, kunnen per direct worden doorgevoerd zonder aanvullende voorwaarden. Indien de wetgever zulks voorschrijft is omzetbelasting verschuldigd over de in rekening gebrachte opleidingskosten.

Betaling/Annulering/wijziging van een opleiding of nascholing activiteit van Dé Mediatoropleiders:

a) Annulering van een opleiding binnen 14 dagen na aanmelding is kosteloos.

b) Bij een annulering van een nascholing activiteit (extra trainingen na de opleidingen) wordt geen restitutie verleend, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.

c) Opleidingskosten dienen 30 dagen vóór aanvang van de cursus geheel te zijn betaald.

d) Bij annulering vóór bovengenoemde termijn en na de termijn hierboven onder “a)” genoemd is een bedrag van € 50,- (excl. Btw) aan administratiekosten verschuldigd.

e) Vanaf vier weken tot twee weken voorafgaand aan de opleiding is 25% van de totale opleidingskosten verschuldigd.

f) Vanaf twee weken tot een week voorafgaand aan de opleiding is 50% van de totale opleidingskosten verschuldigd.

g) Vanaf een week voorafgaand aan de opleiding tot 24 uur voor aanvang van de opleiding is 75% van de totale opleidingskosten verschuldigd.

h) Op de dag van aanvang van de opleiding en daarna zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.

i) De datum waarop de annulering door Dé Mediatoropleiders wordt ontvangen is bepalend voor de in rekening te brengen annuleringskosten. Teneinde enig misverstand hierover te voorkomen dient een annulering altijd te geschieden door de student per aangetekende post met ontvangstbevestiging. Een andere wijze van annuleren is niet geldig, tenzij deze andere vorm van annuleren door Dé Mediatoropleiders schriftelijk wordt bevestigd en geaccepteerd. Door Dé Mediatoropleiders wordt daarna altijd een bevestiging aan de student en een creditnota op de tenaamstelling van de oorspronkelijke nota inzake de definitieve annulering verzonden. Op eerste verzoek dient hiervan een kopie door de student te worden overlegd teneinde de annulering in voorkomende gevallen aan te kunnen tonen.

j) Betalingen die reeds hebben plaatsgevonden worden na aftrek van de kosten bij annulering altijd binnen 30 dagen gecrediteerd aan degene waarop de factuur te naam is gesteld en gerestitueerd aan degene die de nota heeft betaald op het bankrekeningnummer van herkomst.

k) Het in de plaats stellen van een vervanger door de oorspronkelijke student/opdrachtgever is kosteloos toegestaan tot 24 uur voorafgaand aan de start van een opleiding mits deze student deze algemene voorwaarden accepteert en de in de plaats gestelde student door Dé Mediatoropleiders wordt geaccepteerd.

l) Vooraf toegezonden boeken en/of materialen dienen bij annulering onbeschadigd te worden teruggegeven aan Dé Mediatoropleiders of worden, in overleg met de student, door Dé Mediatoropleiders tegen kostprijs in rekening gebracht.

m) Dé Mediatoropleiders behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, onmacht, bijvoorbeeld omdat de locatie niet beschikbaar is, of ingeval van ziekte of verhindering anderszins van een docent, de opleiding te verplaatsen naar een andere datum of locatie of de docent(en)/trainer(s) te vervangen. Na overleg met de student zal door Dé Mediatoropleiders de betreffende opleiding vervolgens worden overgeplaatst naar de eerstvolgende geplande opleiding of zal er een extra opleiding worden ingelast. De uiteindelijke beslissing hiertoe ligt bij Dé Mediatoropleiders. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken kan Dé Mediatoropleiders afwijken van de op haar website aangegeven groepsgrootte en aantal begeleidende docenten/trainers. Restitutie van opleidingskosten zal in deze gevallen niet plaatsvinden, tenzij Dé Mediatoropleiders binnen redelijke termijn geen gelijkwaardige alternatieven kan aanbieden.

n) Indien een student, door persoonlijke omstandigheden, niet in staat is om de opleiding volledig bij te wonen kan er geen certificaat van deelname worden verstrekt. Inhalen kan, indien dit mogelijk is, in overleg met het hoofd opleidingen worden afgesproken. Mogelijke extra kosten zullen dan aan de student/opdrachtgever worden doorberekend.

o) Indien sprake is van een maatwerkoplossing voor bedrijven, dan kunnen afwijkende voorwaarden gelden die in de betreffende opdrachtovereenkomst zullen worden opgenomen. Indien dit niet het geval is gelden deze annuleringsvoorwaarden.

Opleidingsmateriaal:

a) Op al het verstrekte opleidingsmateriaal is auteursrecht van toepassing.

b) Eigendomsrechten op de documentatie en/of informatie op elektronische informatiedragers zoals CD en DVD welke gewaarmerkt zijn met of het logo c.q. de naam van Dé Mediatoropleiders, berusten altijd bij Dé Mediatoropleiders.

c) Video materiaal dat door studenten met hun toestemming in de ‘Cloud’ of anderszins via Dé Mediatoropleiders beschikbaar wordt gesteld aan collega- studenten mag uitsluitend voor eigen studie doeleinden worden gebruikt en onder geen beding aan derden worden verspreid.

d) Het materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de student en mag onder geen voorwaarde worden gekopieerd, verspreid of worden gebruikt voor enig ander doel dan ondersteuning van de opleiding en verrijking van kennis van de individuele student. Afhankelijk van de schade zal een passende schadevergoeding door Dé Mediatoropleiders worden gevorderd indien dit artikel wordt geschonden.

Wijziging Programma:

a) Dé Mediatoropleiders houdt zich continu bezig met de ontwikkeling van haar opleidingsprogramma’s. Het is dus mogelijk dat er wijzigingen in de leerstof of methoden worden aangebracht ter verbetering van de opleiding. Ook kunnen nieuwe opleidingen worden toegevoegd en oudere opleidingen kunnen komen te vervallen. Ook is het mogelijk dat er wijzigingen zijn in de opleidingsschema’s. Voor up-to- date informatie raadpleeg de website www.demediatoropleiders.nl. De informatie op onze site is bepalend voor wat betreft de informatie over de opleidingen en de uitvoering van opleidingsprogramma’s.

b) Indien sprake is van maatwerk, dan zal de offerte van Dé Mediatoropleiders bepalend zijn voor de inhoud van de opleiding.

Aansprakelijkheid:

Dé Mediatoropleiders is nimmer aansprakelijk voor enige schade welke is ontstaan door direct of indirect toedoen van een student, ook al is het voorval niet (direct) te wijten aan de student. Ook zal Dé Mediatoropleiders in alle gevallen en onder alle omstandigheden door de student en/of opdrachtgever worden uitgesloten van iedere aansprakelijkheid ingeval van gevolg- en vermogensschade met betrekking tot de opleidingen welke door of namens Dé Mediatoropleiders worden uitgevoerd. Mocht er sprake zijn van schade die valt onder de bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering van Dé Mediatoropleiders dan is deze gedekt tot hetgeen in de branche gebruikelijk is en wordt vastgesteld door de verzekeringsmaatschappij IAK.

Overige bepalingen:

a) Dé Mediatoropleiders is altijd bevoegd om af te wijken van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, mits dit aan de betreffende student c.q.. opdrachtgever kenbaar wordt gemaakt. Indien tussentijdse wijzingen in de algemene voorwaarden niet schriftelijk of middels een duidelijke verwijzing naar de algemene voorwaarden op de website kenbaar worden gemaakt, dan blijven onderhavige voorwaarden van kracht. Nadat afwijkende voorwaarden aan de student worden meegedeeld, heeft de student wederom zeven dagen de tijd om de overeenkomst kosteloos te annuleren.

b) Wanneer de opdrachtgever zelf over algemene voorwaarden beschikt, dan vigeren de algemene voorwaarden van Dé Mediatoropleiders.

c) Dé Mediator Opleiders beschikken over een adequate klachtenprocedure die onder meer voorziet in een beroepsmogelijkheid bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Het doel van deze klachtenregeling is het op laagdrempelige wijze oplossen van klachten. Deze klachtenregeling is in apart document “Klachtenregeling Dé Mediator Opleiders” beschreven.

d) Indien sprake is van een of meerdere geschillen over deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst van opdracht zal gekozen worden voor mediation teneinde een oplossing van dit geschil te bewerkstelligen. Mocht mediation niet leiden tot een oplossing, dan zal domicilie gekozen worden te Den Haag, alwaar het geschil aan de rechtbank zal worden voorgelegd.

e) Dé Mediatoropleiders hebben een separaat Privacy Statement.