Privacy Statement Dé Mediatoropleiders

Dé Mediatoropleiders b.v.. en Dé Mediatoropleiders II b.v. verzorgen geaccrediteerde mediator opleidingen. Wij bieden efficiënte, praktijkgerichte, compacte opleidingen van hoge kwaliteit tot MfN-registermediator. Door de aard van deze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Iedereen heeft recht op privacy, om uw recht op privacy te borgen gaan wij uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Uiteraard houden wij ons aan de geldende wettelijke verplichtingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerken in het kader van onze dienstverlening.

Waarom verwerken wij uw gegevens en welke gegevens zijn dat?

Indien u zich bij ons inschrijft voor een van de opleidingen wordt u gevraagd om een aantal persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die voor ons noodzakelijk zijn treft u in het inschrijfformulier. Dit formulier treft u achter de knop “Aanmelden voor deze opleiding”. Deze gegevens hebben wij van u nodig om u in te kunnen schrijven voor de opleiding en de opleiding aan u te verzorgen. De gegevens verwerken wij dan ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door middel van het contactformulier op onze website, vragen wij aan u toestemming om deze gegevens te mogen verwerken. Wanneer u gebruik wenst te maken van het contactformulier vragen wij u om in ieder geval de gegevens waar een * bij staat in te vullen zodat wij contact met u kunnen opnemen. Het doeleinde van deze verwerking is om u goed van dienst te kunnen zijn.

Om de toegankelijkheid van onze website te optimaliseren, kan op de website gebruik worden gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of op basis van een uitspraak van een rechter.
Na het op voldoende wijze doorlopen van deze opleiding is het noodzakelijk dat uw gegevens door ons worden gemeld aan het examenbureau Intop en aan de MfN.

Verwerken van uw gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan een organisatie in een land buiten de EER tenzij er door ons adequate maatregelen zijn getroffen.

Plichten en verantwoordelijkheden

Wij zijn verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en wij hebben de plicht uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Om uw privacy te borgen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Bij het bepalen van de maatregelen kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek. Wij nemen deze maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen. Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor personen voor wie het noodzakelijk is dat ze toegang tot deze gegevens hebben.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van onze dienstverlening. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Melden van datalekken

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen maatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw gegevens, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw gegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Uw rechten

Middels dit privacy statement informeren wij u voor welke doeleinden uw gegevens verwerkt kunnen worden. Naast dit recht op informatie heeft u nog andere wettelijke bepaalde rechten. Zo heeft u, onder voorwaarden zoals in de wet bepaalt, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via ons contactformulier of door een brief aan ons te sturen naar het volgende adres, Koninginnegracht 22B (2514 AB) te Den Haag t.a.v. Privacy, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren. Voor de manier waarop u ons veilig kunt voorzien van een kopie legitimatiebewijs verwijzen wij u graag naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kan door ons worden afgewezen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u meer dan gemiddeld informatieverzoeken doet.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigen privacy statement

Dit privacy statement is vastgesteld op 24 februari 2018. Het statement kan door ons te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.demediatoropleiders.nl. Wij raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte bent.

Contact

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Dé Mediatoropleiders b.v.. en/of Dé Mediatoropleiders II b.v., gevestigd aan de Koninginnegracht 22B (2514 AB) te Den Haag. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze. Als u vragen of verzoeken heeft over dit privacy statement dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of via het telefoonnummer 070-2211765.