1. Dé Mediationopleiders beschikken over een adequate klachtenprocedure die onder meer voorziet in een beroepsmogelijkheid bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 2. Het doel van deze klachtenregeling is het op een laagdrempelige wijze oplossen van klachten.
 3. Nadat een klacht is ingediend neemt een directielid van Dé Mediator Opleiders contact op met de indiener van de klacht om te bespreken welke route het beste is om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot één van de volgende routes:
  • a. Interne klachtbehandeling: als beide partijen ermee instemmen wordt de klacht doorgestuurd naar de klachtenbehandelaar, die de klacht verder in behandeling neemt. De klacht kan dan intern worden opgelost.
  • b. Mediation: met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met behulp van een onafhankelijke neutrale persoon: de mediator.
  • c. Formele klachtbehandeling via een procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs- lkc/procedure

Interne klachtenbehandeling

 1. In beginsel wordt een klacht alleen in behandeling genomen indien schriftelijk ingediend bij de Dé Mediator Opleiders binnen twaalf maanden na beëindiging van de cursus waaruit de klacht rijst.
 2. De klager doet daarbij in elk geval opgave van: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en (eventueel) e-mailadres en een korte omschrijving van de klacht.
 3. De directie van Dé Mediator Opleiders legt de datum van ontvangst van de klacht van de klager vast. Dé Mediator Opleiders zendt de klager binnen een week een ontvangstbevestiging. Daarbij vermeldt de Dé Mediator Opleiders de naam van de beoogde klachtbehandelaar. Aan de klachtbehandelaar, de aangeklaagde en de klager wordt gevraagd om binnen twee weken kenbaar te maken of er banden bestaan die een onpartijdige klachtbehandeling in de weg staan. Indien dat het geval is, schakelt de Dé Mediator Opleiders functionaris onverwijld een andere klachtenbehandelaar in.
 4. Bij voortzetting van de klachtbehandeling, behandelt de klachtbehandelaar de klacht adequaat. Hij hoort klager en aangeklaagde. De klacht wordt afgehandeld binnen zes weken nadat de klachtbehandelaar de klacht heeft ontvangen. De klachtbehandelaar kan deze termijn eenmalig met maximaal vier weken verlengen. Indien de klager en de aangeklaagde hiermee akkoord gaan, kan de afhandeling telefonisch plaatsvinden.
 5. De klachtbehandelaar beijvert zich om naar aanleiding van de klacht een bevredigende uitkomst te bewerkstelligen. De klachtbehandelaar legt de datum waarop hij de klacht heeft ontvangen, alsmede de door hem gevolgde procedure, met inbegrip van eventuele met de klager en/of de aangeklaagde gemaakte afspraken, deugdelijk vast en zendt eventuele afspraken naar klager en aangeklaagde.
 6. Dé Mediator Opleiders neemt de kosten van de klachtbehandelaar voor zijn rekening. Kosten die klager en aangeklaagde zelf maken komen voor hun eigen rekening.
 7. Na beëindiging van de klachtbehandeling zal de klachtbehandelaar alle stukken met betrekking tot de klachtbehandeling na een jaar vernietigen.

Mediationclausule

 1. Ingeval  van  geschillen,  betrekking  hebbende  op  de  door  partijen  ondertekende overeenkomst   of   uit   daarop   voortbouwende   overeenkomsten,   zullen partijen  trachten deze in tweede instantie op te lossen met behulp van mediation, conform het Reglement  van  de Mediatorsfederatie Nederland (gevestigd te Rotterdam) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
 2. Partijen wonen de eerste mediationbijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst bijwonen.

Formele klachtbehandeling via een procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

 1. Mocht het Dé Mediator Opleiders onmogelijk zijn de klacht via de interne klachtenprocedure of mediation op te lossen dan vindt er een formele klachtbehandeling plaats via een procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
 2. Het oordeel van formele klachtbehandeling via een procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is voor beide partijen bindend; eventuele consequenties van een uitspraak over een klacht worden door Dé Mediator Opleiders binnen 6 weken afgehandeld.