Klik hier om de disclaimer te downloaden

(VERSIE 16 MEI 2018)

Deze gebruiksvoorwaarden (ook wel: Disclaimer) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de Website van demediatoropleiders.nl, alsmede op de op of via de Website aan u ter beschikking gestelde Informatie, aanbevelingen, prospectussen en/of diensten. Door het gebruik van de Website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van de Disclaimer. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Informatie en aansprakelijkheid

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene Informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies De mediatoropleiders.nl is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid te gebruiken) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie. Dé Mediatoropleiders.nl is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen “maar niet beperkt tot” schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere Websites

De Website bevat links naar externe internetpagina’s. Dé Mediatoropleiders.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze Website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze Website.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Informatie bij Dé Mediatoropleiders.nl.

Bezoekers mogen de Website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dé Mediatoropleiders.nl.

Privacy

Dé Mediator Opleiders bv of Dé Mediatoropleiders II bv en/of demediatoropleiders.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt via onze website of per email, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals
het reageren op informatieaanvragen.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Lees dan ons Privacy Statement.